Zaproszenie – Wybór Rady Fundacji


Zarząd Fundacji im. Dra Jerzego Masiora zaprasza osoby zasłużone dla Fundacji, które swoja ofiarnością przyczyniły się do wzrostu prestiżu lub do pomnożenia majątku Fundacji na zebranie organizowane w celu wyboru Rady Fundacji na kolejną kadencję.

Zebranie odbędzie się w dniu 10 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w zebraniu na 3 dni przed planowanym terminem
tj. do 7.02.2014 r. e-mail kontakt@fundacjajm.pl lub tel. 605107533

Z poważaniem
Józef Kaczmarczyk
Prezes Zarządu FundacjiStosownie do § 11 Statutu fundacji
1/  Członkowie Rady wybierani są spośród założycieli oraz osób zasłużonych  dla  Fundacji, którzy swą 
ofiarnością przyczynili się do wzrostu  prestiżu  lub  do  pomnożenia majątku Fundacji.
2/  Skład Rady Fundacji wynosi 6 – 10 osób.
3/ Pracami Rady Fundacji kieruje wybrany przez nią Przewodniczący i jego zastępca.
4/ Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata i rozpoczyna się z dniem 1-go  stycznia z tym, że pierwsza
kadencja 
rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji a upływa 31 grudnia trzeciego pełnego roku.
5/ Decyzje i uchwały Organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu. W razie  równej liczby­ głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
6/ Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w  posiedzeniach.  W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem

 

ZAKRES DZIAŁALNOSCI RADY FUNDACJI

1/ Rada Fundacji jest organem opiniodawczym Fundacji .
2/ Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

             a/  ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji
b/  opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji
c/  wybór członków zarządu
d/  ocena sprawozdań zarządu z działalności Fundacji za rok bieżący i za cały okres kadencji oraz  
udzielanie Zarządowi absolutorium
e/  wybór członków Komisji Rewizyjnej Fundacji

3/ Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień  i udostępnienia dokumen
tów dotyczących działania Fundacji.
4/ Zebrania Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy na wniosek Zarządu,
Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech członków Rady Fundacji.
5/  Zebrania Rady Fundacji winny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

KOMISJA REWIZYJNA
                

1. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z trzech członków wybranych przez Radę Fundacji nie
później niż w trzy miesiące od rozpoczęcia kadencji Rady i Zarządu Fundacji.
2.  Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 3 lat
3.  Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego na pierwszym    
posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
4.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący
5.  Członkowie organu kontroli i nadzoru:

  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we  

     wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

     lub  przestępstwo skarbowe;

  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wyna

     grodzenie w  wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsię
biorstw (ogłoszone  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni)

 

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

  • Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a/ nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu i Fundacji,  a w  szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami  Fundacji,
b/ kontrolowanie stanu majątkowego,  wyników ekonomicznych Fundacji
c/ opiniowanie planów dotyczących działalności Fundacji

  • Komisja, po dokonaniu oceny sprawozdania z  działalności Fundacji przedstawia  Fundatorowi lub

        Przewodniczącemu Zarządu Fundacji wnioski.

źródło: Statut Fundacji im. Dra Jerzego Masiora

CZŁONKOWIE RADY - Trzecia kadencja:
Przewodniczący: Jakub Bulzak
Wiceprzewodniczący: Wiesław Słyś
Jan Chrostowski
Agata Mika
Andrzej Pancerz
Zbigniew Szewczyk
Wojciech Szpineter
Justyna Jajko

KOMISJA REWIZYJNA - Trzecia kadencja:
Przewodniczący: Andrzej Pancerz
Wiceprzewodniczący: Jan Chrostowski

Zbigniew Szewczyk