Walne Zgromadzenie Organów Fundacji


26 kwietnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyło się Walne Zgromadzenie Organów Fundacji im. Dra Jerzego Masiora, podczas którego dokonano oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Fundacji za rok 2018.

Rada Fundacji zapoznała się ze sprawozdaniami za 2018 r. oraz z opinią Komisji Rewizyjnej, w której stwierdza się m.in. zgodność działań z celami statutowymi oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem wymagań Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie finansowe jest zgodne ze stanem kont i wyciągami bankowymi. Rada Fundacji jednogłośnie zatwierdziła roczne sprawozdanie Fundacji oraz udzieliła Zarządowi Fundacji absolutorium.

Zebrani sporo czasu poświęcili na dyskusję programową, ustalenie dalszych planów działań i doskonalenie form pozyskiwania środków na działalność. Rada Fundacji pozytywnie zaopiniowała i zatwierdziła plan działań Fundacji na 2019 r. (jest to rok 15-lecia działalności Fundacji) w którym zawarto m.in. działania upamiętniające Patrona Fundacji przez wystąpienie o nadanie nazwy im. dr. Jerzego Masiora dla skweru nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego.

Prezes Fundacji, Józef Kaczmarczyk, podziękował Radzie za zaufanie i poprosił o jeszcze większe zaangażowanie w propagowanie i wspieranie celów Fundacji.

Inf. Zarząd Fundacji