Walne Zgromadzenie Organów Fundacji


28 maja 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Organów Fundacji im. Dra Jerzego Masiora, podczas którego dokonano m.in. oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Fundacji za rok 2017.

Komisja Rewizyjna (w swoim protokole) stwierdza, że zapoznała się z dokumentacją Fundacji oraz sprawozdaniem finansowym i merytorycznym za 2017 r. Komisja Rewizyjna stwierdza zgodność działań z celami statutowymi Fundacji, przedstawione wydatki uznaje za celowe oraz podkreśla i docenia pracę zarządu działającego na zasadach non profit.

Sprawozdanie finansowe jest zgodne ze stanem kont, wyciągami bankowymi i zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem wymagań Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z całością dokumentacji wnosi o udzielenie zarządowi absolutorium za 2017 r.

Rada Fundacji jednogłośnie zatwierdziła roczne sprawozdanie Fundacji oraz udzieliła Zarządowi Fundacji absolutorium.

Zebrani sporo czasu poświęcili także na dyskusję programową, ustalenie dalszych planów działań i doskonalenie form pozyskiwania środków na działalność statutową.

Prezes Fundacji, Józef Kaczmarczyk, podziękował Radzie i Komisji Rewizyjnej za zaufanie i poprosił wszystkich o jeszcze większe zaangażowanie oraz propagowanie i wspieranie celów Fundacji.

Inf. Zarząd Fundacji