Walne Zgromadzenie Organów Fundacji

26 maja 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyło się Walne Zgromadzenie Organów Fundacji im. Dra Jerzego Masiora, podczas którego dokonano oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Fundacji za rok 2013.

Nowa Rada Fundacji ( wybrana na lata 2014 -2016) zapoznała się ze sprawozdaniami za 2014 r. oraz z protokołem Komisji Rewizyjnej, w którym stwierdza się m.in. zgodność działań z celami statutowymi oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem wymagań Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie finansowe jest zgodne ze stanem kont i wyciągami bankowymi.

Rada Fundacji jednogłośnie zatwierdziła roczne sprawozdanie Fundacji oraz udzieliła Zarządowi Fundacji absolutorium.
Zebrani sporo czasu poświęcili na dyskusję programową, ustalenie dalszych planów działań i doskonalenie form pozyskiwania środków na działalność.

Rada Fundacji pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Fundacji o zmiany w statucie (poszerzenie celów działalności pożytku publicznego ) o sfery: - ochronę i promocję zdrowia; - działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

Prezes Fundacji, Józef Kaczmarczyk, podziękował Radzie za zaufanie i poprosił o jeszcze większe zaangażowanie w propagowanie i wspieranie celów Fundacji.

Inf. Zarząd Fundacji