Józef Kaczmarczyk w Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku PublicznegoZ satysfakcję informujemy, że Prezes Zarządu Fundacji - Józef Kaczmarczyk został wybrany do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) została powołana po to, aby zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju małopolskich organizacji pozarządowych i utworzyć sformalizowaną platformę dialogu, współpracy i porozumienia obu sektorów. Rada jest zespołem o charakterze opiniodawczo – doradczym Marszałka Województwa Małopolskiego.

MRDPP-posiedzenie MRDPP-posiedzenie

MRDPP tworzą przedstawiciele administracji publicznej, którzy na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego wytypowali do jej składu własnych przedstawicieli oraz przedstawiciele małopolskiego sektora pozarządowego.

MRDPP-posiedzenie

Józef KaczmarczykJózef Kaczmarczyk – inżynier elektronik, Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Studia Podyplomowe "Społeczeństwo Informacyjne” oraz „Zarządzanie jakością” na UJ. Auditor - Certyfikat BSI.
Pracuje w dużej korporacji telekomunikacyjnej. Biegły sądowy w zakresie elektroniki i telekomunikacji. Posiada uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek. Inicjator działań innowacyjnych (na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego, inteligentnego zarządzania energią, infrastruktury krytycznej).
Doświadczony w działalności samorządowej, w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza. Działał także w Komisji Statutowo Prawnej i Infrastruktury. Zna zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i tworzenia partnerstw międzysektorowych.
Społecznik, członek Zarządu Osiedla Przetakówka w Nowym Sączu, współzałożyciel Klubu Sportowego „Przetakówka”. Posiada umiejętności i wieloletnią praktykę w zarządzaniu organizacją pozarządową, pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji im. Dra Jerzego Masiora, która wspiera talenty artystyczne. Ceni profesjonalizm, odpowiedzialność i kreatywność. Interesuje się fotografią, turystyką górską i kulturą. Często uczestniczy w życiu publicznym i artystycznym Miasta Nowego Sącza jak również Małopolski.
Wybrany do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z Subregionu Nowosądeckiego. Chciałby, aby jego działania w MRDPP przyczyniły się do rozwoju Sądecczyzny.

więcej:

Małoposkie.pl
WrotaMałopolski.pl


Przedstawiciele Marszałka Województwa Małopolskiego:

1) Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego;
2) Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa, przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski;
3) Jacek Jończyk – Starosta Wadowicki, przedstawiciel Konwentu Starostów.
Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego:
Krzysztof Musiorski – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego:
1) Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego;
2) Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego;
3) Krzysztof Tenerowicz – Radny Województwa Małopolskiego.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1) Agnieszka Dudek – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,
okręg krakowski;
2) Tomasz Otko – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg krakowski;
3) Renata Poreda – Stowarzyszenie WIOSNA, okręg krakowski;
4) Józef Kaczmarczyk – Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu,
okręg nowosądecki;
5) Grażyna Wiatr – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, okręg tarnowski;
6) Maria Jędrysik – Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu,
okręg oświęcimski;
7) Marian Matusiak – Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen, okręg nowotarski.