Absolutorium dla Zarządu Fundacji


17 maja 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyło się Walne Zgromadzenie Organów Fundacji im. Dra Jerzego Masiora, podczas którego dokonano oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Fundacji za rok 2012.

Rada Fundacji zapoznała się ze sprawozdaniami za 2012 r. oraz z protokołem Komisji Rewizyjnej, w którym stwierdza się m.in. zgodność działań z celami statutowymi oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem wymagań Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciez dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie finansowe jest zgodne ze stanem kont i wyciągami bankowymi.

Rada Fundacji jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji oraz udzieliła Zarządowi Fundacji absolutorium.

Rada Fundacji podkreśliła dobrą pracę Zarządu wykonywaną społecznie i doceniła efekty w pozyskiwaniu środków w szczególności z Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Zebrani zdecydowanie więcej czasu poświęcili na dyskusję programową, ustalenie dalszych planów działań i doskonalenie form pozyskiwania środków na działalność. Prezes Fundacji, Józef Kaczmarczyk, podziękował Radzie za zaufanie i poprosił o jeszcze większe zaangażowanie w propagowanie i wspieranie celów Fundacji.